ЗАХТЕВ СКУПШТИНИ ЗА РАСПОДЕЛУ ДЕЛА ДОБИТИ ЗАПОСЛЕНИМА

Синдикат је упутио Захтев за расподелу дела добити запосленима за пословну 2021 годину из нераспоређене добити и пословну 2022 годину Скупштини Транспортгас Србија у својству надлежног органа Друштва која доноси одлуке.

У допису се Синдикат позива на члан 52. Колективног уговора којим је запосленима дато право на учешће у делу добити остварене по годишњем финансијском извештају Послодавца у складу са законом.