ЗАХТЕВ СИНДИКАТА ЗА РАСПОДЕЛУ ДЕЛА ДОБИТИ ЗАПОСЛЕНИМА

Синдикална организација “Транспортгас Србија” доо Нови Сад упутила је Скупштини и Послодавцу Захтев за расподелу дела добити запосленима остварене по годишњем финансијком извештају Послодавца за пословну 2021. годину на основу члана 52. Колективног уговора.