ЗАХТЕВ СИНДИКАТА ЗА ПОВЕЋАЊЕ ЗАРАДА ОД 12,5%

Синдикална организација „Транспортгас Србија“ д.о.о, Нови Сад поднела је Иницијативу за Измене Колективног уговора за Друштво с ограниченом одговорношћу „Транспортгас Србија“, Нови Сад којим захтева повећање зарада за 12,5% почев од зараде за јануар 2023. године, а у складу са Уредбом о утврђивању елемената годишњег плана пословања за 2023. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2023-2025. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса коју је Влада РС усвојила 20. октобра 2022. године.

Иницијатива је упућена надлежном министарству и послодавцу.

Просечна зарада по свим категоријама запослених може се увећати за највише 12,5%, у складу са финансијским могућностима Друштва, а након измене важећег општег акта тј. Колективног Уговора.