УСВОЈЕН ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

Решењем Владе РС 05 Број: 023-3809/2022 од 19.маја 2022. године дата је сагласност на Програм пословања Транспортгас Србија д.о.о, Нови Сад за 2022. годину. Изменама Колективног уговора утврђена је нова основица за зараде запослених (увећање са 17.764 динара на 18.759 динара).

Овим су се стекли услови да Комисија за солидарну помоћ настави са радом.