УСВОЈЕН ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2023 ГОДИНУ

Решењем Владе РС 05 Број: 023-2571/2023 од 23.марта 2023. године дата је сагласност на Програм пословања Транспортгас Србија д.о.о, Нови Сад за 2023. годину. Изменама Колективног уговора утврђена је нова основица за зараде запослених (увећање са 18.759 динара на 19.885 динара) почевши од јануара 2023 године.

Овим су се стекли услови за исплату увећаних зарада и да Комисија за солидарну помоћ настави са радом.