СОЛИДАРНА ПОМОЋ

Критеријуми за упућивање запослених у одговарајуће установе омогућиће равномерност коришћења истих за већину запослених, а циљ јесте да у једном разумном временском интервалу од неколико година, коришћење бање буде доступно свима којима је неопходна у сврху очувања професионалне и радне способности запослених.

Критеријумима се између осталог дефинишу услови за стицање приоритетног права за коришћење:

  • Професионална и хронична обољења
  • Инвалиди са смањеном радном способношћу и телесним оштећењем
  • Теренски рад, сменски рад и рад у турнусима
  • Рад на местима са посебним уловима рада
  • Дужина радног стажа код послодавца
  • Учесталост коришћења у претходном периоду

Напомена: седнице комисије за солидарну помоћ се одржавају једном квартално и то пред крај свaког квартала. Молимo све запослене да благовремено доставе своје захтеве јер се предмети шаљу на преглед у медицину рада.

Корисне информације можете прочитати и преузети на линковима:

Одлука о образовању комисије за солидарну помоћ

Одлука о измени одлуке о образовању Комисије за солидарну помоћ

Одлука о II измени одлуке о образовању Комисије за солидарну помоћ

Правилник о солидарној и другим врстама помоћи у Транспортгас Србија доо, Нови Сад

Преглед здравствених услуга за које се може одобрити солидарна помоћ

Образац 3 – за запосленог

Образац 3-1 – за дете и брачног друга

Образац 3-2 – за накнаду штете