СИНДИКАТ УПУТИО ПОСЛОДАВЦУ ЗАХТЕВ ЗА РАСПОДЕЛУ ДОБИТИ

Синдикат је упутио Послодавцу Захтев за расподелу добити запосленима за пословну 2021 годину из нераспоређене добити и пословну 2022 годину.

На основу члана 52. Колективног уговора је дефинисано да запослени имају право на учешћу у делу добити остварене по годишњем финансијском извештају Послодавца.