Оснивач није дао сагласност на расподелу добити за запослене

дописом број 021-01-00238/2022-09 Министарство привреде обавестило је Транспортгас Србија доо да у ситуацији глобалног поремећаја на енергетском тржишту није рационално планирати исплату добити запосленима и да је та средства неопходно усмерити на нераспоређену добит.

Скупштина Друштва Транспортгас Србија доо усвојила је нову Одлуку бр 01-02-2/15-1 у којој средства намењена за исплату добити запосленима усмерава на нераспоређену добит.