Одлука Скупштине о расподели добити

Скупштина Транспортгас Србија д.о.о је 29 новембра 2022. године донела Одлуку о расподели остварене добити по финансијским извештајима Транспортгас Србија, Нови Сад за 2021. годину. На име учешћа запослених у добити за 2021. годину у висини просечне бруто зараде запосленог, а сразмерно учешћу зараде запосленог у укупном фонду зарада.

Одлука је послата на сагласност Владе РС.

На истој седници Скупштина је усвојила Одлуку којом доноси Програм пословања Транспортгас Србија д.о.о Нови Сад за 2023. годину, која је такође упућена Влади РС на сагласност.