О НАМА

Синдикална организација “Транспортгас Србија” доо је добровољнa, самостална и независна организација основана у циљу остваривања и заштите јединствених економских, социјалних и других права и интереса из радног односа запослених.

Синдикална организација ангажује се на остваривању права радника из рада и по основу рада утврђених законима и колективним уговором и континуирано контролише његово спровођење, пружа правну заштиту члановима, и информише чланство.

Синдикална организација “Транспортгас Србија” доо Нови Сад уписана je у регистар синдиката на основу решења Министарства за рад, борачка и социјална питања од 21.09.2015. године. А постојање организације датира још од 1991 године кроз правног претходника.

Синдикална организација “Транспортгас Србија” доо Нови Сад је Решењем бр.01-01/984 од 11.10.2022. године репрезентативни синдикат код послодавца “Транспортгас Србија” доо Нови Сад.

Синдикална организација “Транспортгас Србија” доо има свог представника у Републичком одбору Самосталног синдиката радника енергетике Србије (ССРЕС).