Нови Колективни уговор Транспортгас Србија доо

Поштоване колеге,

закључком Владе РС 05 Број: 11-3207/2022 од 14. априла 2022. године прихваћен је Колективни уговор за друштво са ограниченом одговорношћу „Транспортгас Србија“ Нови Сад и потписан 18.априла 2022. године од стране овлашћених уговарача чиме је објављивањем на огласној табли дана 21. априла 2022. године ступио на снагу.

Иницијатива за измену Колективног уговора је покренута због потребе повећања основице и утврђивања основне зараде и промене оснивача. Након примедби Министартства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Министарства финансијa извршена су усаглашавања.