Почетна Блог

Седница Комисије за солидарну помоћ

0

Обавештавамо запослене да ће Комисија за солидарну помоћ заседати у понедељак 12.12.2022. године.

Одлука Скупштине о расподели добити

0

Скупштина Транспортгас Србија д.о.о је 29 новембра 2022. године донела Одлуку о расподели остварене добити по финансијским извештајима Транспортгас Србија, Нови Сад за 2021. годину. На име учешћа запослених у добити за 2021. годину у висини просечне бруто зараде запосленог, а сразмерно учешћу зараде запосленог у укупном фонду зарада.

Одлука је послата на сагласност Владе РС.

На истој седници Скупштина је усвојила Одлуку којом доноси Програм пословања Транспортгас Србија д.о.о Нови Сад за 2023. годину, која је такође упућена Влади РС на сагласност.

Рекреација запослених

0

Обавештавамо Вас да је у договору са ЈСО Србијагас омогућено да и запослени Транспортгаса могу користити услуге FITPASS рекреативног центра.

За све заинтересоване у наставку шаљемо линк, путем ког можете извршити регистрацију, уплату и активацију чланарине:

 https://fitpass.rs/company/signup/abyguzazyge7u8e6

Више информација можете сазнати у понуди испод:

Ponuda-FITPASS.pdf

ЗАХТЕВ СИНДИКАТА ЗА РАСПОДЕЛУ ДЕЛА ДОБИТИ ЗАПОСЛЕНИМА

0

Синдикална организација “Транспортгас Србија” доо Нови Сад упутила је Скупштини и Послодавцу Захтев за расподелу дела добити запосленима остварене по годишњем финансијком извештају Послодавца за пословну 2021. годину на основу члана 52. Колективног уговора.

ЗАХТЕВ СИНДИКАТА ЗА ПОВЕЋАЊЕ ЗАРАДА ОД 12,5%

0

Синдикална организација „Транспортгас Србија“ д.о.о, Нови Сад поднела је Иницијативу за Измене Колективног уговора за Друштво с ограниченом одговорношћу „Транспортгас Србија“, Нови Сад којим захтева повећање зарада за 12,5% почев од зараде за јануар 2023. године, а у складу са Уредбом о утврђивању елемената годишњег плана пословања за 2023. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2023-2025. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса коју је Влада РС усвојила 20. октобра 2022. године.

Иницијатива је упућена надлежном министарству и послодавцу.

Просечна зарада по свим категоријама запослених може се увећати за највише 12,5%, у складу са финансијским могућностима Друштва, а након измене важећег општег акта тј. Колективног Уговора.

РЕПРЕЗЕНТАТИВАНОСТ СИНДИКАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ „ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА“ НОВИ САД КОД ПОСЛОДАВЦА

0

Поштоване колегинице и колеге,

обавештавам Вас да смо успешно завршили процедуру утврђивања репрезентативности Синдикалне организације “Транспортгас Србија” Нови Сад потписаним Решењем бр.01-01/984 од 11.10.2022. г. У наредном периоду наступамо самостално и настављамо да делујемо на заштити и унапређењу права запослених дефинисаних Колективним уговором.

Колегнице и колеге које су оправдано биле одсутне током процедуре потписивања приступница могу и накнадно приступити синдикату потписивањем приступнице и достављањем исте синдикату.

Захваљујемо се свима на сарадњи.

Проширен Одбор Синдиката

0

На седници Одбора ЈСО Србијагас за више послодаваца која је одржана у Београду 18 маја на предлог СО Транспортгас у Одбор ове организације је изабран Александар Јеленковић из Панчева.

УСВОЈЕН ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

0

Решењем Владе РС 05 Број: 023-3809/2022 од 19.маја 2022. године дата је сагласност на Програм пословања Транспортгас Србија д.о.о, Нови Сад за 2022. годину. Изменама Колективног уговора утврђена је нова основица за зараде запослених (увећање са 17.764 динара на 18.759 динара).

НОВИ ПРАВИЛНИК О СОЛИДАРНОЈ ПОМОЋИ

0

Обавештавамо Вас да је усвојен нови Правилник о солидарној и другим врстама помоћи у „Транспортгас Србија“ доо и Преглед здравствених услуга за које се може одобрити солидарна помоћ са пратећим обрасцима. Правилник је објављен на огласној табли 29.04.2022. године, а ступа на снагу осмог дана од дана објављивања.

Међународни празник рада – 1 Maj

0


Међународни празник рада или Први мај је дан којим припадници и симпатизери радничког покрета исказују општу солидарност радништва и обележавају сећање на достигнућа радничког покрета, односно жртве које су припадници радничког покрета поднели како би се изборили за већа радна права.